384 results
Forschungskontext
NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut

Entrance Card to a Dance

Gebrauchsgrafik
,
Datensatzart
Einzelobjekt
Hersteller
Levy, D.
Lost Art-ID
572794
Forschungskontext
NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut

Exemplar: 190

Gebrauchsgrafik
,
Datensatzart
Einzelobjekt
Lost Art-ID
463059
Forschungskontext
NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut

Exemplar: 325

Gebrauchsgrafik
,
Datensatzart
Einzelobjekt
Lost Art-ID
463064
Forschungskontext
NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut

Exemplar: 339

Gebrauchsgrafik
,
Datensatzart
Einzelobjekt
Lost Art-ID
463065
Forschungskontext
NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut

Exemplar: 383

Gebrauchsgrafik
,
Datensatzart
Einzelobjekt
Lost Art-ID
463067
Forschungskontext
NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut

Exemplar: Exlibris 515

Gebrauchsgrafik
,
Datensatzart
Einzelobjekt
Lost Art-ID
463077
Forschungskontext
NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut

Exemplar: 370

Gebrauchsgrafik
,
Datensatzart
Einzelobjekt
Lost Art-ID
463066
Forschungskontext
NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut

Exemplar: Exlibris 502

Gebrauchsgrafik
,
Datensatzart
Einzelobjekt
Lost Art-ID
463071
Forschungskontext
NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut

Exemplar: 15

Gebrauchsgrafik
,
Datensatzart
Einzelobjekt
Lost Art-ID
463054
Forschungskontext
NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut

Exemplar: 451

Gebrauchsgrafik
,
Datensatzart
Einzelobjekt
Lost Art-ID
463069
Forschungskontext
NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut

Exemplar: Exlibris 513

Gebrauchsgrafik
,
Datensatzart
Einzelobjekt
Lost Art-ID
463075
Forschungskontext
NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut

Exemplar: 91

Gebrauchsgrafik
,
Datensatzart
Einzelobjekt
Lost Art-ID
463058
Forschungskontext
NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut

Exemplar: Exlibris 518

Gebrauchsgrafik
,
Datensatzart
Einzelobjekt
Lost Art-ID
463080
Forschungskontext
NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut

Exemplar: 223

Gebrauchsgrafik
,
Datensatzart
Einzelobjekt
Lost Art-ID
463061
Forschungskontext
NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut

Exemplar: Exlibris 514

Gebrauchsgrafik
,
Datensatzart
Einzelobjekt
Lost Art-ID
463076
Forschungskontext
NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut

Exemplar: Exlibris 522

Gebrauchsgrafik
,
Datensatzart
Einzelobjekt
Lost Art-ID
463083
Forschungskontext
NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut

Exemplar: 29

Gebrauchsgrafik
,
Datensatzart
Einzelobjekt
Lost Art-ID
463055
Forschungskontext
NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut

Exemplar: 290

Gebrauchsgrafik
,
Datensatzart
Einzelobjekt
Lost Art-ID
463062
Forschungskontext
NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut

Exemplar: 76

Gebrauchsgrafik
,
Datensatzart
Einzelobjekt
Lost Art-ID
463057
Forschungskontext
NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut

Exlibris-Nr. 456

Gebrauchsgrafik
,
Datensatzart
Einzelobjekt
Lost Art-ID
463070